Forum falowników

 www.falowniki.info

Kod alarmu Nazwa Opis
1 * operation failed Nie udało się załadować parametrów. Może to być spowodowane niekompatybilnoscię wersji oprogramowania. Wersję oprogramowania można zidentyfikowaę poprzez sprawdzenie wartości parametru 3301 software VERSfON.
2" start active Dana funkcja panelu sterowania nie jest dozwolona, gdy polecenie Start jest aktywne.
3" local/remote Dana funkcja panelu sterowania nie jest dozwolonaw bieżęcym trybie sterowania (lokalnym lub zdalnym). Tryb sterowania jest lokalny gdy na wyęwietlaczu panelu sterowania jest LOC. a zdalny, gdy na tym wyewietlaczu jest REM.
5* button disabled Ma miejsce odmowa wykonania danej funkcji panelu sterowania z jednego z poniższych powodów: Przycisk START/STOP jest zblokowany z wejęciem cyfrowym. Może to mieę miejsce dla pewnych konfiguracji weję cyfrowych - więcej informacji patrz rozdział "Makra aplikacyjne". Przycisk REVERSE (Do tylu) jest zablokowany ponieważ kierunek obrotów wału jest ustawiuony na stałe przy pomocy parametru 1003 direction. Napęd jest w trybie sterowania zdalnego i przyciski START/STOP oraz REVERSE (Do tyłu) nie sę aktywne.
6* param/local lock Dana funkcja panelu sterowania nie jest dozwolona ponieważ: Parametr 1602 parameter lock nie dopuszcza edytowania parametrów. Parameer 1605 local lock nie dopuszcza do pracy w trybie sterowania lokalnego.
7" factory macro Funkcja panelu sterowania nie jest dozwolona. Jest wybrane makro "Fabryczne" i makro to nie dopuszcza do modyfikacji parametrów. Makro "Fabryczne" jest przeznaczone do zastosowaę w których nie występuje panel sterowania.
10" overcurrent Zadziałało zabezpieczenie nadprędowe.
11 " overvoltage Zadziałało zabezpieczenie przepięciowe.
12" dc undervoltage Zadziałało zabezpieczenie podnapięciowe DC.
13 direction lock Kierunek obrotów jest ustalony przy pomocy parametru 1003 direction.
14 serial comm loss Miała miejsce utrata komunikacji szeregowej poprzez Standard Modbus Channel. Sprawdzię poleczenia pomiędzy zewnętrznym systemem sterowania a przemiennikiem ACS 160. Odwołaę się do parametrów 5204 comm fault time oraz 5205 comm fault func.
15*," modbus exception Odpowiedę wykluczenia jest przesyłana via Standard Modbus Channel. Sterownik nadrzędny magistrali może wysyłaę zapytania, które nie mogę byę przetworzone przez ACS 160. Ostatnie trzy kody odpowiedzi wykluczenia sę przechowywane jako wartoęci parametrów 5213 - 5215.
16 Al1 loss Utrata sygnału na wejęciu analogowym AM. Wartoę sygnału na wejęciu analogowym 1 jest poniżej minimum okreęłonego przez parametr minimum Al 1 {1301). Patrz również parametr 3001 akmin function.
17 Al2 loss Utrata sygnału na wejęciu analogowym AI2. Wartoę sygnału na wejęciu analogowym 2 jest poniżej minimum okreęłonego przez parametr minimum AI2 (1306). Patrz również parametr 3001 akmin function.
18 panel loss Utrata komunikacji z panelem. Panel sterowania jest odłęczony kiedy: - Napęd jest w trybie sterowania lokalnegofna wyęwietlaczu panelu jest LOC), albo - Napęd jest w trybie sterowania zdalnego (na wyęwietlaczu panelu jest REM) i jego parametry sę tak ustawione, że akceptuje on polecenia start/stop, kierunek oraz wartoe zadane podawane z panelu sterowania - patrz parametry w grupie 10 COMMAND INPUTS oraz 11 REFERENCE SELECT.
   
    Patrz również parametr 3002 panel loss.
19" acs160 overtemp Miało miejsce przegrzanie ACS 160. Alarm ten pojawia się, kiedy temperatura osięgnie poziom równy 95% ustawionego limitu zadziałania zabezpieczenia termicznego.
20 motor overtemp Przegrzanie silnika 'oszacowane" przez ACS 160 - patrz parametry 3004 - 3008.
21 underload Zbyt niskie obcię enie silnika. Sprawdzię pod ketem 'występowania problemów z urzędzeniem napędzanym - patrz parametry 3013-3015.
22 motor stall Silnik pracuje w strefie utyku. Może to byc spowodowane przez nadmierne obcię enie lub przez niewystarczajęce do danego zastosowania moc silnika -patrz parametry 3009 - 3012.
23   Zarezerwowany.
24   Zarezerwowany.
25   Zarezerwowany.
26" output overload Przecie enie przemiennika. Pręd wyjęciowy ACS 160 przekracza wartoęci znamionowe podane w rozdziale P "Wartości zadane".
21- automatic reset ACS 160 będzie wykonywał operację automatycznego resetowama błędu. W rezultacie może mieę miejsce start napędu zaraz po zakończeniu operacji resetowania - patrz grupa parametrów 31 AUTOMATIC RESET.
28' pid sleep Jest aktywna funkcja "uśpienia" regulatora PID . Kiedy funkcja "uępienia" regulatora PID jest wyleczona (nieaktywna) może mieę miejsce przyspieszenie obrotów napędu - patrz parametry 4018 sleep selection, 4013 pid sleep delay, 4014 pid sleep level and 4015 wake-up level.
29   Zarezerwowany.
30   Zarezerwowany.
31 br res overload Rezystor hamujący jest bliski przecie enia - patrz instrukcje rezystora hamuj ęcego.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl