Porównywarka falowników

Forum falowników

 www.falowniki.info

alt Przykładem dla polskich uczelni wyższych i wyspecjalizowanej kadry zakładów produkcyjnych jest współpraca firmy Lenze i Politechniki Śląskiej. Lider systemów napędowych z długim doświadczeniem na rynku europejskim i jedna z lepszych wyższych szkół technicznych w Polsce, 15 grudnia 2009 r. uroczyście przypieczętowali przekazanie stanowiska dydaktycznego. 
W laboratorium naukowo-dydaktycz¬nym Energoelektronicznych Ukła¬dów Napędowych, Katedry Energoelek¬troniki, Napędu Elektrycznego i Robo¬tyki (KENER) na Politechnice Śląskiej, tego dnia

nie zabrakło kadry naukowej: dziekana Wydziału Elektrycznego prof. Lesława Topór-Kamińskiego, prodzie-kana prof. Stefana Paszek, kierownika katedry dr. hab. inż. Kazimierza Gier-lotki oraz gościa specjalnego - prezesa zarządu Lenze-Polska - Jerzego Wito-ra, który uroczyście przekazał Politech¬nice stanowisko do badania serwonapę-dów. Obok słów życzliwości i podzięko¬wań, obie strony podkreśliły znaczenie owej współpracy i chęć jej kontynuowa¬nia. Prezes Jerzy Witor dokonał prezenta¬cji ofiarowanego stanowiska. Dodatkowo przedstawione zostały pozostałe stanowi¬ska uczelnianego laboratorium, które zo¬stało otworzone zaledwie kilka miesięcy wcześniej, bo 25 sierpnia 2009 r.

Nauka i przemysł w syntezie
Dzięki nawiązanym kontaktom, stu-denci Politechniki mają możliwość pra¬cy na wyspecjalizowanym sprzęcie pro-dukcji Lenze, zaznajamiając się z prak-tycznymi aspektami serwonapędów, już na etapie studiów. Nawiązana współpra-ca jest korzystna dla obu stron. Przede wszystkim studenci Politechniki zyskują cenne praktyki z zakresu budowy, właści¬wości, metod parametryzacji i realizacji typowych zadań w serwonapędach, nato¬miast z punktu widzenia firmy, w okresie powszechnej dekoniunktury, taka współ¬praca jest niezwykle ważna, gdyż studen¬ci kształceni na przyszłą kadrę technicz¬ną zyskują odpowiednie kwalifikacje we¬dle wymogów branży.

Badanie serwonapędów
Stanowisko zostało zbudowane, uru-chomione i oprogramowane w ramach pracy dyplomowej pt. „Sterowanie pra¬cą przemienników częstotliwości po¬przez sterownik PLC za pomocą sieci CAN w synchronicznych napędach ser-wo małej mocy", zrealizowanej przez mgr. inż. Tomasza Deptę. Ponadto stanowi ono uzupełnienie dotychczasowego wyposa-żenia laboratorium.
Stanowisko do badania serwonapę-dów jest wykorzystane w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na stop¬niu inżynierskim, magisterskim, a tak¬że w ramach studiów podyplomowych. W trakcie studiów inżynierskich studen¬ci zapoznają się z realizacją zagadnień pozwalających na kształtowanie trajek-torii ruchu (profili ruchu) oraz parame-tryzacją przemiennika serwo do aplika¬cji jednoosiowych. W przypadku studiów magisterskich studenci zapoznają się szczegółowo ze strukturą układu stero-wania napędu serwo, wpływem parame-trów układu regulacji na jego pracę oraz z możliwością wykorzystania sprzężeń wyprzedzających. Dla kierunku studiów magisterskich o specjalności Przetwarza¬nie i Użytkowanie Energii Elektrycznej oraz dla studiów podyplomowych przewi¬duje się dodatkowo realizację projektów związanych z tworzeniem wieloosiowych serwonapędów sterowanych z wykorzy-staniem sieci przemysłowych.

Lenze sponsorem
Stanowisko do badania serwonapędów wyposażone jest w takie komponenty firmy Lenze, jak: przemienniki serwo Lenze L-force 9400 współpracujące z silnikami serwo PWSM, przemiennik Lenze L-force 8400 współpracujący z silnikiem indukcyjnym klatkowym, sterownik pro-gramowalny i panel operatorski. Do pro-gramowania tych układów służą pro-gramy L-force Engineer, HMI Designer i Drive PLC Developer Studio.
Firma Lenze powstała w 1947 r. w Heml, założona przez Hansa Lenze, natomiast polskie przedstawicielstwo niemieckie¬go koncernu w Polsce istnieje od 1995 r. w Katowicach. W Toruniu utworzono również spółkę - Systemy Automatyki -zajmującą się montażem szaf sterowni' czych i aplikacjami napędowymi. Nato¬miast od 2007 r. działają biura regionalne w Gorzowie Wielkopolskim, Grodzisku Mazowieckim, Mielcu i Legnicy.
Współpraca zawarta między uczelnią a firmą Lenze Polska jest odpowiedzią na wymagania rynku pracy na specja listyczną kadrę wyższych uczelni tech-nicznych. Synteza nauki i praktyki jest najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju przemysłu i nowych technik, szczegól¬nie dla przyszłej kadry inżynierskiej.żrodło Napędy i sterowanie
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl